درس علوم 
عنوان:حواس های پنج گانه 
هدف:اشنایی با حواس ها و نحوه مراقبت از انها
ابتدا از نواموزان خواسته شد از حس لامسه برای تشخیص سطح زبر ،نرم ،سفت و.... استفاده کنند و از حس بویایی برای تشخیص بوی خوب گل ها و از حس شنوایی برای تشخیص صدای زنگوله و از حس بینایی برای مشاهده استفاده کنند.

گزارش تصویری