موضوع :کاربرد مجلات رشد در آموزش 
هدف: بالا بردن مهارت خوانداری و نوشتاری ( نگارش) و دقت و تمرکز با مطالعه خارج از کتاب
مراحل انجام کار: مطالعه و خلاصه نویسی

گزارش تصویری