موضوع : مجلات رشد 
هدف: بالابردن مهارت دست ورزی 
مراحل انجام کار: درست کردن معجون

گزارش تصویری