درس:رياضى
موضوع:نوار كاغذى
هدف : آشنايى با واحد اندازه گيرى 
مراحل انجام كار : استفاده از برگه به شكل نوار به تعداد بچه ها و تا كردن مرحله به مرحله و تقسيم شدن نوار به قسمتهاى نامساوى

گزارش تصویری