درس علوم 
هدف:اشنایی با کره زمین ،قاره ها و اقیانوس ها ،کار با قیچی جهت تقویت و هماهنگی چشم و دست

گزارش تصویری