فاطمه شعبانی

سمت: مدير دبستان

مدرك تحصيلي: لیسانس آموزش ابتدایی

سابقه كاري:40 سال سابقه كار آموزشي و پژوهشي و سال­ ها تدريس 

تلفن داخلی: 100

رقیه سلیقه دار

سمت: معاون آموزشي

 مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

حشمت میرعلی اکبر

سمت: معاون بهداشت مجتمع

مدرك تحصيلي: کارشناسی پرستاری

منصور حسینیانفر

سمت: معاون فرهنگي و پرورشي

مدرك تحصيلي : کارشناسی

سپیده رحیمی

سمت: معاون پایه ششم و هوشمند سازی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

فاطمه چراغی

سمت: معاون پايه پنجم و سوپروایزر زبان

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

فاطمه احمد یارندی

سمت: معاون پایه دوم

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

اعظم خوئینی ها

سمت: معاون پايه سوم و چهارم

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

سارا مقدمی

سمت: مسئول پایه اول 

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

سهیلا مقدمی

سمت: مسئول پیش دبستان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

معصومه قاسم بیاتی

سمت: معاون اجرایی

مدرك تحصيلي: کارشناسی