فاطمه شعبانی

سمت: مدير دبستان

مدرك تحصيلي: لیسانس آموزش ابتدایی

سابقه كاري:40 سال سابقه كار آموزشي و پژوهشي و سال­ ها تدريس 

تلفن داخلی: 100

رقیه سلیقه دار

سمت: معاون آموزشي

 مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تلفن داخلی:102

فاطمه سادات گلستانی 

سمت: معاونت ارشد و انضباطی

مدرك تحصيلي : کارشناسی 

تلفن داخلی:101

حشمت میرعلی اکبر

سمت: معاونت بهداشت مجتمع

مدرك تحصيلي: کارشناسی پرستاری

تلفن داخلی:103

سپیده برجی نیا

سمت: معاونت فرهنگي و پرورشي

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد 

تلفن داخلی:110

منصور حسینیانفر

سمت: معاون انضباطی

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

تلفن داخلی:105

سپیده رحیمی

سمت: مسئول پایه اول و هوشمند سازی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

تلفن داخلی:107

مریم بنائی

سمت: مسئول پايه دوم

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

تلفن داخلی:105

مریم اکبری

سمت: مسئول پايه سوم

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

تلفن داخلی:101

فاطمه احمد یارندی

سمت: مسئول پايه چهارم

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

تلفن داخلی: 112

اعظم خوئینی ها

سمت: مسئول پايه پنجم

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

تلفن داخلی: 105

علی بابایی

سمت: مسئول پايه ششم

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

تلفن داخلی:111

شیوا اکبری پور

سمت: معاون اجرایی

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

تلفن داخلی:106

عاطفه محسنی

سمت: مسئول تایپ و تکثیر

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

تلفن داخلی:104