فاطمه شعبانی: مدیریت دبستان-داخلی : ۱۰۰

رقیه سلیقه دار: معاون آموزشی- داخلی: ۱۰۲

فاطمه سادات گلستانی: معاون ارشد و انضباطی- داخلی : ۱۰۱

حشمت میرعلی اکبر: معاون بهداشت مجتمع-داخلی: ۱۰۳

سپیده برجی نیا: معاون پرورشی-داخلی: ۱۱۰

منصور حسینیان فر:معاون انضباطی- داخلی: ۱۰۵

سپیده رحیمی:مسئول پایه اول و هوشمند سازی-داخلی:۱۰۷

مریم بنایی: مسئول پایه دوم-داخلی : ۱۰۵

مریم اکبری:مسئول پایه سوم-داخلی: ۱۰۱

فاطمه احمدی:مسئول پایه چهارم-داخلی: ۱۱۲

اعظم خویینی ها:مسئول پایه پیش و پنجم-داخلی: ۱۰۵

علی بابایی:مسئول پایه ششم-داخلی: ۱۱۱

شیوا اکبری پور: دفتردار-داخلی : ۱۰۶