اردوی سینما سمرقند پایه پنجم

امروز دانش آموزان پایه پنجم در سینما سمرقند فیلم ضره فنی را دیدند...

گزارش تصویری