گزارش هفتگی پایه ها

پیش دبستان

آشنایی با نماد های هفت  سین و یادگیری شعر هفت سین توسط نواموزان ،اشنایی با روز درختکاری و فواید درختان ،اشنایی با انواع مشاغل و اهمیت این مشاغل در زندگی روزمره و آشنایی با نحوه احترام به مشاغل و قدردانی از انها      ریاضی:شمارش اعداد ۱۰۰ تا ۱ ،شناسایی اعداد ۷ تا۱ و نوشتن اعداد ،آشنایی با نقطه  صوت آموزی:شناسایی و تشخیص صدای (اِ)در کلمات مشاغل :آشنایی با شغل دست فروش

پایه اول

فارسی تا اخر درس ص تدریس وپرسش شده است. باتوجه به اهمیت روانخوانی سعی شده است که روان خوانی وتمرین وتکراربیشتری در کلاس صورت گیرد. 
همینطور از اولیای گرامی خواهشمند است چون تدریس نشانه های عربی شروع شده است واموزش این کلمات بیشتر بصورت دیداری است لذا خواهشمند است کلمات روی برگه های کوچکی نوشته شود ودر معرض دید دانش اموزان عزیز قرار گیرد. 
ریاضی تا اخر تم ۱۹ تدریس وتمرین شده است وبیشتر به پرسش وتمرین در کلاس توجه شده است. علوم تااخردرس حرکت تدریس وپرسش شده است. 

پایه دوم

پرچم تدریس شد. 
واژه سازی و بیاموزو بگو تدریس شد. 
ریاضی تفریق و جمع انتقالی یا تکنیکی تدریس شد. 
و با دسته های صدتایی و ده تایی و یکی برای تثبیت یادگیری دست ورزی شد .
هدیه ها درس طبیعت کامل شد. 
و علوم فصل رشد تدریس شد و مرور شد.

پایه چهارم

ریاضی  تا آخر صفحه ۱۲۵ تدریس شد.
فارسی   تا آخر صفحه ۱۰۹ آموزش داده شد.
اجتماعی  تا آخر درس ۱۷ تدریس شد.
علوم   تا آخر درس ۱۱ آموزش داده شد.
هدیه های آسمانی  تا آخر درس ۱۶ تدریس شد.

پایه پنجم

رياضى :فصل ششم مساحت لوزى وذوزنقه تدريس گرديد .
فارسى :وقتى بوعلى كودك بود تدريس شد.
اجتماعى درس ١٩تدريس شد.
علوم :خاك باارزش تدريس شد.
هديه درس ١٤(بزرگ مرد تاريخ )تدريس شد.