اردوی موزه پول پایه دوم

بچه های دوم امروز به موزه پول رفتند...

گزارش تصویری