شعرخوانی دانش آموزان پایه ششم
دانش آموزان توانمند پایه ششم با همراهی معلم ادبیات خود محفل شعرخوانی را برگزار کرده اند، یکی از آثار منتخب برایتان به اشتراک گذاشته شده است، امیدواریم لذت ببرید.