روز مادر مبارک
نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست . . .
گلها همه به نام تو مشهورند . . .
آیینه ها از انعکاس نام تو می خندند و من تنها برای تو می گویم:زندگی کن تا زنده بمانم . . .
روزت مبارک.