آموزش تقارن چرخشی و مرکزی توسط دانش آموز پایه ششم

ویدئوی فوق العاده از بردیا ابراهیم پور عزیز دانش اموز پایه ششم که از اسپینر ها و وسایل خانه که تقارن چرخشی و مرکزی دارند میگویند

بببینید و لذت ببرید...