تحویل مجلات رشد 10 اردیبهشت ماه

مجلات رشد 9 اردیبهشت ماه به دانش آموزان تحویل داده شدد. امیدوارم دانش آموزان تمام صفحات را به دقت مطالعه نمایند.

گزارش تصویری