اردوی پینت بال پایه ششم

اردوی پایه ششم پینت بال برگزار شد.

گزارش تصویری