روز جهانی بهداشت

۱۸ فروردین روز جهانی بهداشت گرامی باد.

                        معاونت بهداشت مجتمع دکتر هشترودی