جشنواره دست آوردهای دانش آموزان مدارس منطقه دو

جشنواره دست آوردهای دانش آموزان مدارس منطقه دو در تاریخ 11 اردیبهشت برگزار شد. دست سازه های آموزشی دانش آموزان دبستان در نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. و معاون آموزش و پرورش منطقه 2 (جناب آقای سیدی) و سرکار خانم آزاده تشریف آوردند و از کارهای زیبای دانش آموزان بازدید کردند.