اردوی بوستان گفتگو پایه چهارم

اردوی گیاه شناسی دانش آموزان پایه چهارم در بوستان گفتگو برگزار شد. دانش آموزان هم به بازی پرداختند و هم به شناسایی گونه های گیاهی.

گزارش تصویری