کسب مقام معلم نمونه توسط جناب آقای تقی پور سوپروایزر گروه هنر

نیروی انسانی مهم ترین عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای است.

جناب آقای تقی پور

موفقیت شما را در کسب مقام معلم نمونه در منطقه 19 شهر تهران تبریک عرض نموده پیروزی و سربلندی شما را از خداوند متعل مسئلت داریم.

دبستان مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی