برگزاری هفته سوم پایگاه تابستانی

گزارش هنر

پایه سوم : ۳۱ تیرماه  
ساخت موشک جنگنده و مسابقه پرتاپ ۱۰ تا

پایه چهارم : ۳۱ تیر ماه ۹۸ 
اوریگامی اژدهای پرنده تعداد تا ۲۰ عدد

پایه پنجم:  ۳۱تیر ماه ۹۸ 
ساخت کارکتر با اندام حرکتی (دست و پا)

پایه ششم:  ۳۱ تیر ماه ۹۸

ساخت کارکتر با اندام حرکتی ( دست و پا )

جلسه سوم درس مهارتهاي زندگي مورخ٩٨/٤/٣١- پايه سوم: باادامه موضوع كي هستم وچطورعمل ميكنم، فعاليتهايي گروهي درتشخيص رفتارخوب وبد وارتباط آن باشخصيت هرفرد انجام شد.

جلسه سوم درس مهارتهاي زندگي مورخ٩٨/٤/٣١- پايه چهارم:باموضوع كل وجودم.. باانجام فعاليت گروهي وانجام نموداركل وجودم، دانش آموزان نقاط مثبت ومنفي خود را مشخص كردند.

جلسه سوم درس مهارتهاي زندگي مورخ٩٨/٤/٣١- پايه پنجم،باموضوع :خطاي من..باانجام فعاليتهاي گروهي، دانش آموزان آموختندكه بين خطاكردن وخطاكاربودن، تفاوت وجوددارد.

جلسه سوم درس مهارتهاي زندگي مورخ٩٨/٤/٣١- پايه ششم،باموضوع :بيشترشدن عذابها..دراين جلسه باموضوع ويژگيهاوتغييرات فيزيكي دوران بلوغ، فعاليت هايي انجام گرفت.

ریاضی:

 پایه سوم : سوالات کانگورو- بازی شمع - حل نمونه سوال
پایه چهارم : حل نمونه سوالات
پایه پنجم : مرور کسرها
پایه ششم : آزمون کانگورو - آموزش انرژی ها

زبان انگلیسی:

پایه سوم: مکالمه غذاو میوه و حیوان مورد علاقه .به همراه مکالمه سلام و احوال پرسی
 پایه چهارم: مکالمه های قبلی و مکالمه جدید قرض دادن کتاب
 پایه پنجم: تمرین مکالمه های قبل و مکالمه جدید کتاب قرض دادن
 پایه ششم: تمرین مکالمه های قبلی و مکالمه جدید گمرک