پایگاه تابستانه 2 مردادماه

آزمایشگاه:

تشریح قلب

رباتیک:

پایه چهارم: پایه چهارم : ادامه آموزش مقاومت و لحیم کاری آنها ؛ آشنایی با بورد PCB

پایه پنجم: آموزش کار با مقاومت ، آموزش PCB ، لحیم کاری مقاومت ها 

پایه ششم:  ادامه کار با مقاومت ها، معرفی PCB ، کار با هویه و لحیم کاری مقاومت ها

روبیک: 

پایه سوم: تمرينات تكميلي صفحه سفيد و توضيح تكميل صفحه دوم

پایه چهارم: تكميل صفحه سفيد تكرار و تمرين و توضيح رديف دوم

پایه پنجم: ركورد گيري سرعتي حركات صفحه اول و تكميل صفحه دوم

پایه ششم: آموزش تكميل رديف دوم روبيك. ركورد گيري و تمرين سرعتي

ریاضیات: 
پایه سوم :حل نمونه سوالات کانگورو ؛ حفظ و تمرین به یاد سپار
پایه چهارم : تمرین کسر و رسم شکل و پیدا کردن کسری از عددهای بزرگ 
پایه پنجم : حل و آموزش ریاضی پیشرفته و سوالات کانگورو 
پایه ششم : مقسوم علیه های یک عدد