پایگاه تابستانی 7 مردادماه

زبان:

پایه سوم  مکالمه  ساعت چند ؟ ? What time is it

پایه چهارم  مکالمه مریضی what was the matter و تماشای فیلم حروف الفبا

پایه پنجم مکالمه مریضی و دعای سلامتی

پایه ششم تمرین مکالمه اتوبوس

ریاضی:

پایه سوم: تکرار و تمرین جمع های سه تایی و جمع و تفریق سه رقمی با بازی دسته جمعی و همچنین تمرین ساختن مساله برای تفریق

پایه چهارم: کشیدن فرفره ضربی و تشخیص جدول ضرب های یک عدد و همچنین بازی دسته جمعی یاداوری جدول ضرب

پایه پنجم: مسابقه چهارعمل اصلی در کلاس و داوری توسط خود بچه ها .هدف به یاد اوری محاسبات پایه بود.

پایه ششم: تمرین و آموزش نیرو توسط همکار و برخی نمونه سوالات کانگوروی ششم نیز حل شد.

هنر:

پایه سوم آموزش اوریگامی دلفین  ۲۰ تا

پایه چهارم : ساخت اوریگامی دلفین

پایه پنجم : تمرین سناریو نویسی انیمیشن و تکمیل کارکتر ها

پایه ششم : ساخت کارکتر با اندام متحرک ( دست و پا )