پایگاه تابستانی 16 مرداد

در کلاس روبیک به رفع اشکال پرداخته شد و در کلاس آزمایشگاه تشریح شش انجام شد.

گزارش تصویری