معاینه تنبلی چشم نوآموزان

معاینه تنبلی چشم نوآموزان دبستان دکتر هشترودی توسط تیم پزشکی با استفاده از دستگاه تخصصی در تاریخ 10 مهرماه انجام شد.

گزارش تصویری