اطلاعیه شرکت در اولین جلسه ملاقات با آموزگاران روز پنجشنبه ۱۱ مهرماه


ولى محترم پیش دبستان و پایه های اول تا سوم بدينوسيله از يكى از اوليا (پدر يا مادر)دعوت مى شودكه روز پنج شنبه ٩٨/٧/١١ساعت ٨/٣٠جهت شركت در جلسه انتخابات انجمن و ملاقات با معلمان در سالن اجتماعات حضور يابند  تشريفرمايى عزيزان در رأس ساعت ِ مقرر مورد انتظار است. 

ولى محترم پایه های چهارم،پنجم و ششم بدينوسيله از يكى از اوليا (پدر يا مادر) دعوت مى شودكه روز پنج شنبه ٩٨/٧/١١ساعت ۱۰ صبح جهت شركت در جلسه انتخابات انجمن و ملاقات با معلمان در سالن اجتماعات حضور يابند  تشريفرمايى عزيزان در رأس ساعت ِ مقرر مورد انتظار است.

با سپاس 
مديريت دبستان دكتر هشترودى