برگزاری اولین جلسه ملاقات با اولیا

اولین جلسه ملاقات با اولیای دبستان دکتر هشترودی در روز پنجشنبه 11 مهرماه با حضور سبز اولیا برگزار شد.

گزارش تصویری