روز جهانی تخم مرغ

17 مهرماه روز جهانی تخم مرغ

کودکی با نشاط، بزرگسالی سالم، با یک تخم مرغ در روز

گزارش تصویری