اردوی قلعه سحرآمیز-پایه چهارم

بچه ها اردو چطور بود؟...

چهارمی ها پارک خوب بود؟