پایه دوم- پیمان نامه انضباطی و کار با کار با فلش کارت برای یادگیری دیکته و عدد در ریاضی

پایه دوم در کلاس پیمان نامه امضا کردند...فلش کارت ها برای آموزش دیکته و رقم یاد گرفتند..

قوانین کلاس را بخوانید و ببینید.با فلش کارت ها ریاضی و دیکته را آموزش دیدند...