اهدای مجلات رشد به دانش آموزان

دانش آموزان از پیش دبستان تا پنجم مجلات را تحویل گرفتند

بچه ها مجلات را مطالعه کردید؟