پایه دوم- کار با فلش کارت برای لغات مهم فارسی و عددهای دو رقمی در ریاضی و کار با چینه در ریضای

دانش آموزان درست کردن فلش کارت و یاد گرفتند...

فلش کارت های ریاضی و فارسی