اردوی سرزمین عجایب پایه پیش دبستان

پیش دبستانی ها خوش گذشت؟به مناسبت هفته کودک نوآموزان به اردو رفتند...

نوآموزان و سرزمین عجایب