تحویل مجله رشد

مجله رشد آبان ماه به دانش آموزان پیش دبستان تا ششم تحویل داده شد.

گزارش تصویری