تکلیف ۱ شنبه ۱۰ آذرماه

 

 

پایه سوم

 - پسر گلم فعل های درس هفت را بنویس و زمان ان را مشخص کن

- زمینی به شکل مستطیل را به دو قسمت مساوی تقسیم کردیم  نیمی از ان را سبزی ونیم دیگر را به چهار قسمت مساوی تقسیم کردیم یک قسمت کاهو و دو قسمت خیار کاشتیم چه کسری خالی است؟

پایه چهارم
ساخت مدل به کمک چوب، پارچه، مقوا، یونولیت از ابزار آلات جنگی در زمان انسانهای غار نشین.
با توجه به اثر ضربِ هر عدد در صفر یک قانون یا قاعده در این باره بنویسید.
کلمه های ۳ بخشی از ۵ درس فارسی پیدا کنید و بنویسید. 
ممنونم پسرهای گل که تمام تکالیف خود را  با دقت وتمرکز انجام می دهید.

پایه پنجم

واژه های درس های ۱تا۵فارسی که معنی انها در اخر کتاب امده را یک بار بنویسند.
پیش مطالعه درس ۱۰ اجتماعی انجام شود.
۱۰تمرین از ضرب وتقسیم عدد مخلوط نوشته وحل کنند.

پایه ششم

 پسرهای خوب ششمی 
لطفا از ابتدای کتاب علوم تا جایی که تدریس شده مطالعه کرده واشکالاتتان را مشخص کنید .
از همگی سوال خواهد شد وانتظار می رود بخوبی پاسخگویی رضایت بخشی داشته باشید .
بیست سوال تشریحی با پاسخ نوشته شود به طوری که پاسخ آنها را بتوانید در کلاس بگویید