تابلوی بهداشت

اطلاعات بهداشتی توسط معاون بهداشت خانم میرعلی اکبر به طور مداوم بر روی برد اطلاع رسانی می شود.

گزارش تصویری