پایه پیش دبستان- کتابخوانی

آشنایی با پوشش حیوانات اهلی و وحشی