تشکیل انجمن های مختلف در دبستان

انجمن های مختلف در دبستان تشکیل شد و در واقع اعضای انجمن علمی رابط بین دانش آموزان دبستان با پژوهش سرای منطقه خواهند بود.

گزارش تصویری