معرفی سفیران سلامت

سفیران سلامت دبستان به سایر دانش آموزان معرفی شدند.سفیران سلامت به طور مداوم در کلاس های توجیحی خانم میرعلی اکبر معاون بهداشت شرکت می کنند و به دانسته های خود می افزایند.

گزارش تصویری