پیش دبستان- بستن بند کفش و آب در لیوان

بستن بند کفش و آب در لیوان

اهداف: 1- مهارت های زندگی

          2- تقویت هماهنگی چشم و دست

          3- تقویت انگشتان دست