برگزاری فوتبال 152 الف و 142 الف

پنجمی ها در ضربات پنالتی توانستند چهارمی ها راشکست دهند

.