پایه دوم-نمایش درس کوشا و نوشا

اجرای نمایش توسط دانش آموزان