تکلیف پایه اول و سوم روز دوشنبه ۱۶ دی ماه

پایه اول:

پسرم متن زیر برای روان خوانی شماست،لطف با دقت انجام بده:
شادی امشب من در اسمان ابی  ستاده ای زیبا دیدم.

ارشان من با ماشین برادرم از شیراز امدم. 

سارا مادرم امروز در اش رشته سیر با سبزی می ریزد.
امین، آن شب بارانی من با  شیما در رشت بودم.

پسرهای گلم با این کلمات جمله بسازید:

ستاره ای
ماشین 
اش رشته 
امشب
شام

پایه سوم:

پسرم برگه های زیر را انجام بده: