آموزش جمع آوری پسماند خشک 

آموزش جمع آوری پسماند خشک 
توسط پرسنل سازمان مدیریت پسماند  نا حیه ۴ منطقه۲

گزارش تصویری