سرود گروهی دبستان ویژه گروه سرود

گروه سرود دبستان لطفا به آهنگ و متن آن دقت کنید: