برگزاری نمایشگاه کتاب در مجتمع دکتر هشترودی

نمایشگاه یاد یار مهربان از پنجم بهمن ماه در کتابخانه مجتمع دکتر هشترودی برگزار خواهد شد.عزیزان از پایه پیش دبستان تا ششم طبق برنامه ریزی مسئولین میتوانند برای بازدید مراجعه نمایند.