تغییر منوی ناهار  در روزهای یکشنبه  6 و دوشنبه 7 بهمن ماه

دانش آموزان عزیز و پدر و مادر گرامی 

به اطلاع می رسانیم منوی ناهار در روز یکشنبه 6 بهمن ماه به شنیسل مرغ و و در روز دوشنبه 7 بهمن ماه چلو کباب تغییر یافت.