برگزاری مسابقه احکام، قرآن و اذان

بچه ها در رقابت درون مدرسه ای قرار گرفتند... منتظر رتبه ها هستیم...