حافظ خوانی دانش آموزان پایه اول

حافظ خوانی دانش آموزان پایه اول که با کمک آموزگاران عزیز در کلاس تمرین شده بود.