کار دستگاه گوارش به زبان پسر خلاق مان  «مهرشاد الله داد» پایه چهارم

کار دستگاه گوارش به زبان پسر خلاق مان  «مهرشاد الله داد» پایه چهارم با هدایت از آموزگار پایه سرکار خانم یوسفی